Et ass Quatsch lëtzebuergesch Parteien mat der AFD

Et ass Quatsch lëtzebuergesch Parteien mat der AFD gläichzesetzen. Et mécht awer Sënn iwwert eng deelweis AFD’iséierung vun der politescher Kommunikatioun ze schwätzen.
Et gëtt kee Mënsch gezwongen op Elektro ëmzeklammen!